40122

Hafik İçin TOKİ Başvuruları Başlamıştır

Hafik İlçemize yapılacak olan TOKİ başvuruları 27.02.2017 tarihi itibari ile başlayacaktır. 62 adet olmak üzere 2+1 konut, 32 adet olmak üzere 3+1 konut projeleri başlamıştır. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemize müracat ederek gerekli evraklar ile 27 Şubat 2017 – 14 Nisan 2017  tarihleri arasında başvuru bedellerini yatırması gerekmektedir.
daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Belediyemizle irtibata geçmesi rica olunur.


TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli bilgiler aşağıda sunulmuştur;

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
 
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
 
·                    T.C. vatandaşı olması,
 
·                    Sivas il nüfusuna kayıtlı veya Hafik ilçesi sınırları içerisinde en az  1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması,
 
·                    Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
 
·                    Kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)
 
·                    25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup ancak;
 
-          Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
·                    Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net ¨3.200 olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla ¨3.200 olması gerekmektedir.)
 
·                    Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
 
·                    Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 
·                    Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
 
·                     İkametgah ilmühaberi  Sivas ili Hafik  ilçesi sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.) ,
 
·                    T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)
 
·                    Ekte yer alan başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığını beyan edecektir.
 
·            Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,
·            Hane halkı gelirinin en fazla net ¨3.200 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
o   Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler  (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
 
o   Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışmadığına dair belgeleri,
 
eksiksiz olarak ibraz edecektir.
 
Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.
 
 
OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :
 
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
 
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
 
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irad kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.
 
ÖDEMELERİN BAŞLANGICI :
 
·         B1 tipi (2+1) konutlar; ¨2.000’nin başvuru bedeli olarak alınması,
 
·         Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar)  seçilen satış alternatifinde peşinatın (%12-%15-%20) tahsil edilmesi,
 
·         Borç bakiyesinin seçilen alternatif kapsamında 180 (15 yıl) ay, 216 (18 yıl) ay veya 240 (20 yıl) ay vade ile ödenmesi,
 
·         İlk taksit ödemesinin konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılması, borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılması, İlk artış döneminin İdarece belirlenmesi,
 
koşulları ile satılacaktır.
 
3+1 daireler İçin

 
                                     BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ
 
TOKİ –  Sivas Hafik Belediyesi işbirliği çerçevesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Sivas Hafik’te inşa ettirilen ve satışa sunulan gayrimenkullerden satın almaya talibim. Konut Satın Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası’na katılmak için başvuru bedeli olarak  ¨..4.000 ’yi .....…/.….../2017 tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Sivas Hafik Şubesine yatırmış bulunuyorum.
 
TOKİ tarafından belirlenerek Sivas Hafik Belediyesi’ne bildirilen konut fiyatlarının ortalama tahmini satış fiyatları olduğunu, Belediyece yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde, yapılacak ihale sonucuna göre, TOKİ tarafından, her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak Belediyeye bildirilecek şerefiyeli konut satış bedellerinin sözleşmeye esas olacağını;
 
İşbu Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesini imzaladığım tarih itibarıyla; kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmadığını, daha önce kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım tarafından Toplu Konut İdaresince satılmış bir konutu satın almamış olduğumu;
 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sivas Hafik Toplu Konut Uygulaması kapsamında bu şartlarla satışa sunulan konutlar için hane halkı adına, yani kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım adına, ancak tek bir başvuruda bulunabileceğimi, birden fazla başvuruda bulunduğum ya da hane halkının diğer fertleri tarafından başvuruda bulunulduğu taktirde tüm konut taleplerimin geçersiz sayılacağını, konut satın alma hakkı kazanmışsam bu hakkımı/haklarımı kaybedeceğimi,
 
Satışa sunulan konut sayısından daha fazla başvuru olması durumunda; başvuruda bulunanların, konut satın alma hakkı ile hangi konuta sahip olacağının belirlenmesi için Belediyece ilan edilen tarihte noter huzurunda kura çekileceğini,
 
Söz konusu kura ile konut satın alma hakkının belirlendiği gibi aynı zamanda hak sahibinin satın alacağı konutun da belirleneceğini ve noter huzurunda yapılan bu kuranın sonuçlarının tarafımdan kabul edileceğini,
 
Belediyece ilan edilen tarihte noter huzurunda yapılacak kura salonunda hazır bulunmadığım takdirde de kuranın çekilebileceğini;
 
Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda ise, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutların TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini,
 
Kura çekilerek konut satın alma hakkı kazandığım taktirde, ilan edilen Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama gününde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Sivas Hafik Şubesine başvurarak, kurada almaya hak kazandığım konuta ilişkin, TOKİ tarafından belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatı üzerinden peşinatı yatıracağımı ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacağımı, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamadığım, kura sonucu almaya hak kazandığım konuta ilişkin peşinatı yatırmadığım, T.C. kimlik numaramı ve vergi sicil numaramı Banka’ya ibraz etmediğim taktirde Asil veya Yedek Alıcılar Listesindeki sıramı ve konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi,
 
Kura sonucunda konut alıcısı olamadığım veya TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, yatırdığım başvuru bedelinin TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede tarafıma iadesini ve bedelin Bankada kaldığı süre için faiz veya herhangi bir hak talep etmeyeceğimi;
 
Konut satın almaya hak kazandığım halde tek nüsha halinde imzalanacak olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi bedeli üzerinden oluşan tüm Damga Vergisini ve Bankaca tarafımdan tahsil edilecek peşinatın % 0,5 (binde beş) oranındaki banka komisyon tutarını, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediğim taktirde konut satın alma hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımı;
 
Yatırdığım başvuru bedelinin konut alıcısı olma hakkı tanımadığını, işbu belgeden doğan hak ve yükümlülüklerimi devir ve temlik edemeyeceğimi;
 
Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım taktirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını;
 
Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin aşağıda belirtilen ikametgah adresime yapılmasına ve bildirimin adi posta ile de yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi;
 
Konutların inşaatı esnasında, zemin durumu, proje tadilatı veya uygulama anında oluşabilecek teknik gerekçelerden dolayı blokların yerlerinde ve yönlerinde yapılması zorunlu olan her türlü değişiklikler nedeniyle, tercih ettiğim konutta oluşacak şerefiye bedeli farklılıklarının TOKİ tarafından yeniden belirlenerek şerefiye puanları doğrultusunda konut fiyatına yansıtılmasını, teknik zorunluluk nedeniyle yapılan bu uygulama nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamayacağımı,
 
İşbu belge ile doğabilecek hukuki anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin tam yetkili olduğunu;
 
Talep, beyan, kabul ve taahhüt ediyorum. .... /.... /20…
İşbu Belge, 2 sayfadan ibarettir.
 
Başvuru No                :.................................................
Adı Soyadı                      :...................................................................................................................................................
Adresi                         :.............................................................................................................
Telefon İş                   :..............................  Ev: ............................. Cep: ................................
E-posta                       :.............................................
T.C. Kimlik no           :.............................................
                                                                                                                     İmza
                                                                                               
Ek : Konut başvuru bedelinin yatırıldığına dair dekont
 
Bu form Banka Yetkilisi huzurunda doldurulacaktır.


Başvuru Formları, Fiyat Listesi ve Proje Albümü İçin Aşağıdaki Linkleri Tıklayınız

6-alt gelir grubu başvuru formu.doc

5-alt gelir grubu başvuru şartları.doc

3+1 taahhütname.doc

fiyatlar.xlsx

Proje albümü.pdf